frplende

DOTACJE NA INNOWACJE – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - GAIA

DOTACJE NA INNOWACJE – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy realizacji projektu pt. „Wdrożenie systemu B2B w firmie GAIA w celu przyspieszenia i automatyzacji procesów handlowych” nr WND-POIG.08.02.00-20-013/14 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Osi Priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Dokumenty: Zapytanie ofertowe (link)

Prezes Zarządu GAIA Sp. z o.o.